Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu na prvním stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků na prvním stupni. Dopolední vzdělávací aktivity budou v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Odpolední zájmové aktivity budou probíhat do 16. 00 hod. ve stejné skupině a třídě.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné.

Je jen na vašem rozhodnutí, zda budete vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále, ale pochopitelně je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde.

Účast žáka je povinen zákonný zástupce nahlásit třídní učitelce nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 16. 00 hod. přes elektronickou žákovskou knížku, email, telefon,… Zároveň sdělte, v kolik hodin bude vaše dítě ze školy odcházet. V pozdějším termínu nebude možno žáky do výuky zařadit.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument naleznete ZDE.

Žák přinese podepsaný dokument první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Základní informace:

1. Nastoupit do školy později je možné, ale žák musí být do 18. 5. 2020 přihlášen.
2. Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle Školního řádu, nic se nemění. Škola bude požadovat informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
3. Škola bude potvrzovat přítomnost žáka ve škole, nelze tedy po dobu přítomnosti žáka ve škole uplatňovat OČR.
4. Provoz školy bude od 7.30 do 16,00 hodin. Ranní družina není možná.
5. Ranní příchody budou pravděpodobně upraveny pro jednotlivé skupiny tak, aby se žáci nehromadili před školou. Kdy bude čas vašeho dítěte pro příchod do školy sdělíme zákonným zástupcům přihlášených žáků od 19. 5. 2020 emailem nebo zprávou v elektronické žákovské knížce.
6. Odpolední přítomnost bude umožněna i žákům, kteří nenavštěvují v běžném režimu školní družinu a bude pro všechny bezplatná.

Rádi bychom dodrželi skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli, ale vzhledem k omezenému počtu žáků na jednu skupinu (15 žáků) nyní nezaručíme, že to tak opravdu bude možné.

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 (i s těmi, kteří budou mít možnost nastoupit později) a budou neměnné do 30. 6. 2020. Skupiny budou stejné i pro odpolední činnost.

Školní stravování bude zajištěno formou oběda, který je potřeba dětem přihlásit do 18. 5. 2020 u vedoucí školní jídelny p. Míchalové na tel. 569 442 117 nebo emailem michalova.martina@skolagj.cz.

Vstup do budovy školy

• Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. To platí i při odchodu ze školy.
• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí desinfekci rukou.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.