O naší škole

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace, sídlí ve dvou propojených budovách. Zřizovatelem je Město Golčův Jeníkov. Jsme spádovou školou, dojíždějí k nám žáci z okolních vesnic. Na I. stupni je 10 tříd se 168 žáky, na II. stupni je 8 tříd se 155 žáky. Patří k nám mateřská škola, která sídlí v samostatné budově. Sdružuje 4 třídy s 90 dětmi. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje 80 dětí. Škola má vlastní školní jídelnu. Na I. stupni vyučuje 10 pedagogů, na II. stupni 14 pedagogů. Ve školní družině pracují 3 vychovatelky. Škola zaměstnává 5 asistentek pedagoga a jednu školní asistentku. V mateřské škole pracuje 8 učitelek a jedna asistentka pedagoga.

Pozornost věnujeme žákům talentovaným a nadaným, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také žákům cizincům. Děti mají možnost všestranného rozvoje účastí v kroužcích a mimoškolních aktivitách.

Škola je zapojena do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Šablony III. a Potravinová pomoc do škol – „Operační program potravinové a materiální pomoci“ a Národní plán obnovy – doučování žáků hrazené z peněz EU.

Úzce spolupracujeme s DDM Světlá nad Sázavou a pobočkou ZUŠ.

Naše škola prošla v minulých letech velkými technickými a stavebními úpravami. Byl přistaven nový školní pavilon, který je spojen s původní budovou. Má bezbariérový přístup a výtah. Chodby staré budovy prošly kompletní rekonstrukcí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Máme krásnou učebnu přírodopisu, nové židle v učebně informatiky, odbornou učebnu fyziky a chemie s moderní měřicí technikou, učebny jazyků s interaktivními tabulemi. Celkovou rekonstrukcí prošly třídy 4. B a 6. A. Vedle opravené učebny informatiky vznikla místnost pro digitální technologie. Vybavení tříd, pomůcky i učebnice jsou na dobré úrovni a splňují požadavky moderního vzdělávání. Budova mateřské školy prošla také rekonstrukcí a rozsáhlou úpravou venkovních prostor jako je dětské hřiště, altány, nové oplocení a parkoviště. V těsné blízkosti školy je postavena nová moderní sportovní hala.

Poslání školy

Naším cílem je zajistit, aby škola poskytovala dětem kvalitní vzdělání a výchovu tak, aby se mohly úspěšně zapojit do života moderní společnosti. Chtěli bychom, aby ve škole byla přátelská a tvůrčí atmosféra. Společně se všemi kolegy a zaměstnanci školy povedeme děti k pracovitosti, zodpovědnosti, slušnosti a úctě k hodnotám a tradicím. Pro naplnění této vize budeme hledat podporu u zřizovatele, se kterým budeme spolupracovat a usilovat o zapojení školy do života našeho města. Uděláme maximum pro obnovení dobrého jména školy, získání prestiže školy i učitelské profese v očích veřejnosti.

Každého člověka provázejí v životě vzpomínky na dětství, které jsou spojeny se školou. Přáli bychom si, aby naši žáci vzpomínali na školu jen v dobrém.

Hlavní strategické cíle

  • Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji
  • Podporovat rozvoj informačních a komunikačních technologií na škole
  • Posilovat roli a motivaci učitelů, zvyšovat odbornou a pedagogickou úroveň sboru
  • Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči a veřejností
  • Zkvalitňovat oblast řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických