O naší škole

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace, sídlí ve dvou propojených budovách. Zřizovatelem je Město Golčův Jeníkov. Jsme spádovou školou, dojíždějí k nám žáci z okolních vesnic. Na I. stupni je 10 tříd se 184 žáky, na II. stupni je 8 tříd se 157 žáky, dva žáci studují v zahraničí. Patří k nám mateřská škola, která sídlí v samostatné budově. Sdružuje 4 třídy s 90 dětmi. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje 118 dětí ve čtyřech odděleních. Škola má vlastní školní jídelnu. Na I. stupni vyučuje 10 pedagogů, na II. stupni 13 pedagogů. Ve školní družině pracují 4 vychovatelky. Škola zaměstnává 8 asistentek, jednoho asistenta pedagoga a jednu školní asistentku. V mateřské škole pracuje 8 učitelek.

Pozornost věnujeme žákům talentovaným a nadaným, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také žákům cizincům. Děti mají možnost všestranného rozvoje účastí v kroužcích a mimoškolních aktivitách.

Škola je zapojena do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, OP JAK Šablony Golčův Jeníkov a Operační program Zaměstnanost +, obědy pro děti zdarma.

Úzce spolupracujeme s DDM Světlá nad Sázavou a pobočkou ZUŠ.

Naše škola prošla v minulých letech velkými technickými a stavebními úpravami. Byl přistaven nový školní pavilon, který je spojen s původní budovou. Má bezbariérový přístup a výtah. Chodby staré budovy prošly kompletní rekonstrukcí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Máme krásnou učebnu přírodopisu, nové židle v učebně informatiky, odbornou učebnu fyziky a chemie s moderní měřicí technikou, učebny jazyků s interaktivními tabulemi.  Vedle opravené učebny informatiky vznikla místnost pro digitální technologie. Vybavení tříd, pomůcky i učebnice jsou na dobré úrovni a splňují požadavky moderního vzdělávání. Budova mateřské školy prošla také rekonstrukcí a rozsáhlou úpravou venkovních prostor jako je dětské hřiště, altány, nové oplocení a parkoviště. V těsné blízkosti školy je postavena nová moderní sportovní hala.

Poslání školy

Naším cílem je zajistit, aby škola poskytovala dětem kvalitní vzdělání a výchovu tak, aby se mohly úspěšně zapojit do života moderní společnosti. Chtěli bychom, aby ve škole byla přátelská a tvůrčí atmosféra. Společně se všemi kolegy a zaměstnanci školy povedeme děti k pracovitosti, zodpovědnosti, slušnosti a úctě k hodnotám a tradicím. Pro naplnění této vize budeme hledat podporu u zřizovatele, se kterým budeme spolupracovat a usilovat o zapojení školy do života našeho města. Uděláme maximum pro obnovení dobrého jména školy, získání prestiže školy i učitelské profese v očích veřejnosti.

Každého člověka provázejí v životě vzpomínky na dětství, které jsou spojeny se školou. Přáli bychom si, aby naši žáci vzpomínali na školu jen v dobrém.

Hlavní strategické cíle

  • Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji
  • Podporovat rozvoj informačních a komunikačních technologií na škole
  • Posilovat roli a motivaci učitelů, zvyšovat odbornou a pedagogickou úroveň sboru
  • Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči a veřejností
  • Zkvalitňovat oblast řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických