Na naší škole pracují předmětové komise, ve kterých jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. Na pravidelných schůzkách plánují akce pro děti, účast na soutěžích, navrhují různá doplnění výuky jednotlivých předmětů a změny ve Školním vzdělávacím programu „Naše škola“. Hlavním úkolem předmětových komisí je neustálé vylepšování výchovně vzdělávacího procesu v naší základní škole.

 

 

Předmětová komise 1. stupně

 

 

Vedoucí: Mgr. J. Šindelářová

 

Předmětová komise přírodovědných předmětů

 

 

Vedoucí: Mgr. Markéta Johnová

 

Předmětová komise humanitních předmětů

 

 

Vedoucí: Mgr. Hana Mazalová

 

Úkoly předmětových komisí:

  • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání.
  • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
  • Koordinují plány učiva povinných, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
  • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
  • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
  • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
  • Plánují DVPP.
  • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.
  • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.