V pátek 22. 9. 2023 si náš čtyřčlenný tým ve složení Viktorka Vágnerová, Zuzka Blažková, Kuba Procházka a Tomáš Mareček mohl vychutnat svůj velký úspěch!

V soutěži s názvem Přírodovědné klání, které se tradičně koná na chotěbořském gymnáziu, si naši deváťáci v konkurenci deseti týmů z okolních základních škol vybojovali první místo. S ostatními šikovnými žáky se utkali v osmi obtížných disciplínách. V matematice, fyzice, tělocviku a hledání informací v geoparku získali plný počet bodů a v zeměpise ztratili pouhý jeden bod. Špatné výsledky ale nezaznamenali ani v přírodopise, chemii a informatice.

 Za jejich úsilí jim patří velký dík a uznání!

Mgr. Markéta Johnová

     

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z bezpečnostních důvodů (stavební a malířské práce v šatnách a instalace kamerového systému) v pátek  29. září 2023 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 6.00 hodin.

Vychovatelky:

Linda Nesládková – školní družina 1 (1. A, B), telefonní číslo 569 333 436

Jana Marušáková – školní družina 2 (2. A, B), telefonní číslo 569 333 435

Magdaléna Kociánová – školní družina 3 (4. A, B + 5. A, B), telefonní číslo 569 333 437

Jaroslava Procházková – školní družina 4 (3. A, B), telefonní číslo 601 372 240 (+ číslo v době vycházky)

Šablony I (OP JAK)

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00 hodin.

Přejeme všem dětem i rodičům pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a krásných zážitků.

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

Naše skupina v rámci tematických výletů naplánovala návštěvu hradu Karlštejn a nedalekých Koněpruských jeskyní.

Den před odjezdem (26. 6. 2023) byl pro děti připraven projektový den, jehož cílem bylo seznámit děti s danou historickou památkou a přírodním útvarem.

Děti byly rozděleny do třech skupin. Během prvních tří vyučovacích hodin se vystřídaly na jednotlivých stanovištích – literárně historické, zeměpisně přírodovědné a INFO RALLYE TOUR a postupně plnily jednotlivé úkoly.

V rámci zeměpisně přírodovědného semináře k tématu Český kras si žáci zopakovali i se mnohé dozvěděli o krasových jevech.

Děti si nejdříve vylosovaly náhodně otázku a poté je čekalo zhlédnutí filmu na toto téma a v něm měly nalézt odpověď na svou otázku. Po projekci následovala diskuze se správnými odpověďmi. Debatovaly o tom, jak dlouho roste takový krápník. V další části semináře pro ně paní učitelka Markéta Johnová namalovala obří jeskyni a děti měly za úkol nakreslit netopýra a nalepit jej na kterékoliv místo do jeskyně. Vzniklo tak krásné společné dílo všech zúčastněných žáků. Během semináře mohli žáci spatřit i ukázky přírodnin – vápenec, krápník či kostru netopýra. Za vypracování všech úkolů čekala žáky sladká odměna v podobě bonbónů. (seminář – M. Johnová)

Během literárně dějepisného semináře se žáci mohli dozvědět spoustu informací o Karlštejnu samotném, jeho zakladateli KARLU IV. i o významné literární památce Vita Caroli (Karlův životopis). Vše začalo Mind Mappingem s tématem Karel IV., kdy žáci měli zavzpomínat, co všechno vědí o této významné historické osobnosti. Poté zhlédli dvě zajímavá krátká videa k tématu a čekal na ně hravý pracovní list, kde měli zakroužkovat všechna slova související s pojmem Karel IV. a ze zbylých písmen jim mělo vyjít nějaké slovo. V další časti pracovního listu měli žáci doplnit správné názvy historických staveb, které nechal Karel IV. postavit, a název stavby spojit s obrázkem.

Posledním bodem literárně dějepisného semináře byl pracovní list s ukázkou Karlova životopisu (Vita Caroli). Žáci si měli ukázku přečíst a pod ní reagovat na dané otázky formou textové analýzy. (seminář H. Mazalová)

V poslední části si děti vyzkoušely novinářskou profesi a pokládaly náhodným kolemjdoucím otázky týkající se nejznámějších českých hradů, včetně Karlštejna. Celkem se jim podařilo získat odpovědi od 93 respondentů.

A výsledek? Docela překvapující. Jako nejznámější hrad byl v odpovědích Karlštejn, na 2. místě se umístil v našem průzkumu Pražský hrad a jako často zmiňované hrady respondenti uváděli Křivoklát, Kost, Bezděz. Na otázku „Navštívili jste někdy Karlštejn?“ dotazovaní odpovídali ANO (56x), NE (37x). Převážná část dotazovaných navštívila Karlštejn s rodinou či přáteli. Na otázku „Když se řekne Karlštejn, co vás napadne jako první?“Otec vlasti, Karel IV., hrad, korunovační klenoty, muzikál, pohádka, studna, píseň „Lásko má, já stůňu“. Na poslední otázku, zda dotazovaní někdy viděli veselohru „Noc na Karlštejně“ s Vlastimilem Brodským. 70 respondentů tuto veselohru zhlédlo a 23 dotazovaných nikoliv. (seminář J. Horčičková)

Po stránce teoretické byli všichni žáci připraveni a obeznámeni s historickými, zeměpisnými, přírodovědnými i literárními zajímavostmi a památkami. Výlet tedy mohl začít. HURÁ NA KARLŠTEJN!

V úterý 27. 6. 2023 byl odjezd autobusu od ZŠ naplánován na 6.30 hod. Všichni byli naprosto přesní. Cesta nám utekla a najednou se před námi objevila cedule s nápisem KARLŠTEJN. Byli jsme na místě. Děti měly před samotnou prohlídkou osobní volno, které mohly využít k nákupům suvenýrů či nějakých dobrot. Poté nás čekal výšlap na nádvoří hradu. Zakoupili jsme vstupenku a u hradních vrat nás čekala paní průvodkyně. Prohlídka byla opravdu velmi zajímavá a poutavě žákům zprostředkovaná. Děti se dozvěděly nebo spíše si zopakovaly to, co už předchozí den slyšely na seminářích. Udělalo se pár fotek a rychle za další přírodní památkou – směr KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ.

Zde nás čekala také hodinová prohlídka. Děti obdivovaly přírodní útvary a krásy krasového uspořádání. Připomněly si pojmy stalagmit, stalaktit a stalagnát. Dokázaly je i paní průvodkyni vysvětlit. VELKÁ POCHVALA. Měli jsme možnost spatřit několikrát i samotné netopýry. Pro děti velký zážitek.

No a nebyl by to správný výlet, kdybychom se nezastavili na občerstvení v McDonald´s na okraji Prahy (na Zličíně). Po upřesnění odjezdu našeho autobusu z této zastávky se najednou všechny děti rozutekly takovou rychlostí k „Mekáči“, že jsme se všichni nestačili divit. Než jsme se s kolegyněmi dostaly dovnitř, někteří už měli objednáno, zaplaceno a čekali na svůj gastronomický zážitek. Po hodinové pauze před námi bylo ještě 90 km domů. Krásně unaveni, dobře najedeni a plni spousty zážitků, dojmů a informací jsme se vrátili kolem 18. 30 hod. do Golčova Jeníkova.

Myslím, že mohu mluvit i za své dvě kolegyně, paní učitelku Jitku Horčičkovou a paní učitelku Markétu Johnovou, a pochválit všech 45 dětí, které s námi tento výlet absolvovaly, za jejich aktivitu, připravenost a spolupráci v předchozím dni na semináři a za bezproblémové chování a pohodovou atmosféru na výletě.

Samozřejmě chceme poděkovat i panu řidiči, Pavlu Skálovi, který nás bezpečně dopravil na všechna námi stanovená místa. Děkujeme!

Mgr. Hana Mazalová

Mgr. Markéta Johnová

Mgr. Jitka Horčičková

         

Ve středu 28. 6. 2023 se žáci šestého ročníku se svými třídními učitelkami vypravili do Čáslavi k rybníku Homolka, kde je čekala pro naši školu zatím netradiční akce. Pan Bc. Vlasák z muzea perfektně připravil pro partu zvídavých přírodovědců spoustu zábavných aktivit. Celé dopoledne tak žáci strávili v přírodě ve společnosti vodních bezobratlých živočichů.

Se síťkami planktonkami lovili v rybníku vodní plže plovatky, drobné korýše např. perloočky a rozličný hmyz např. vodní ploštice bruslařky, znakoplavky nebo splešťule a také larvy komárů nebo vážek. Dozvěděli se, že na některé druhy není dobré jen tak sahat, protože jsou vybaveny bodavě sacím ústrojím.

Se síťkami na hmyz děti nalovily v trávě a na keřích mnoho brouků, kobylek a dvoukřídlého hmyzu jako např. pestřenky, pakomáry apod. Naučily se také, jak s nimi zacházet, aby jim chycené exempláře hned neuletěly.

Pan Bc. Vlasák šesťáky důkladně seznámil s přírodovědnými pomůckami, které se hodí pro výzkum v terénu, jako jsou např. kapesní mikroskopy nebo krabičky s lupou.

Děti si mohly v přírodě ověřit svoje znalosti z hodin přírodopisu, protože právě koncem roku se zabývaly ekosystémem rybníka. Nás, učitelky přírodopisu, mnohé z nich potěšily svými vědomostmi.

Za celý tým přírodovědců z terénu Mgr. Markéta Johnová a Monika Ortová