V dubnu 2024 se konaly nové volby do školské rady.

Zápis o volbě zástupců pedagogů do školské rady

V  roce 2021 se konaly nové volby do školské rady. Výsledky voleb jsou k nahlédnutí zde.

Informace o jmenování členů do školské rady za zřizovatele

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců do školské rady

Zápis o volbě zástupců pedagogů do školské rady

V dubnu 2018 se konaly nové volby do školské rady. Výsledky voleb jsou k nahlédnutí zde.

 

Průběžně vás budeme seznamovat detailněji s působením školské rady na naší škole. Níže naleznete výtah ze školského zákona týkající se školské rady.

Členové školské rady 2021-24

Jednací řád školské rady

Volební řád školské rady

Zápis z jednání školské rady č. 1/2024

Zápis z jednání školské rady č. 2/2023

Zápis z jednání školské rady č. 1/2023

Zápis z jednání školské rady č. 1/2022

Zápis z jednání školské rady č. 2/2022

Zápis z jednání školské rady č. 1/2021

Zápis z jednání školské rady č. 2/2021

Zápis z jednání školské rady č. 1/2017

Zápis z jednání školské rady č. 2/2017

Zápis z jednání školské rady č. 1/2016

Zápis z jednání školské rady č. 1/2015

Zápis z jednání školské rady č. 2/2015

Zápis z jednání školské rady č. 3/2015


Zákon 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) staví před vedení škol jeden zásadní a důležitý úkol. Je jím ustanovení školské rady. Zde se můžete ve stručnosti seznámit se základními ustanoveními školského zákona, která se týkají smyslu existence školských rad.

§167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§168

Čl. 1
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl. 2
Složení a činnost školské rady
1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona.
2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3) Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
4) Školská rada zřízená u příspěvkových organizací uvedených v článku 1 tohoto volebního řáduj má šest členů.
5) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
6) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, dále jen „ oprávněné osoby“.
7) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
8) Funkční období školské rady je tříleté. Počátek funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské rady.