Příprava k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

Příprava k přijímacím zkouškám začíná 12. května pro všechny uchazeče. Konzultace se uskuteční každé úterý a středu od 7.30 hod. v budově školy v 9. třídě. Účast na konzultacích je dobrovolná.

Účast žáka je povinen zákonný zástupce nahlásit třídní učitelce nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 16 hodin přes elektronickou žákovskou knížku. V pozdějším termínu nebude možno žáky do výuky zařadit.

Příprava k přijímacím zkouškám je určena pouze pro ty žáky, kteří se skutečně přijímacích zkoušek zúčastní!

Organizační pokyny:

Maximální počet žáků ve skupině je 15, v případě vyššího počtu žáků se skupina rozdělí na dvě.

Konzultace proběhnou ve dvou po sobě jdoucích blocích po 2 vyučovacích hodinách: matematika a český jazyk.

Před vstupem do školy odevzdá každý žák vyplněné a zákonným zástupce podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení si vytiskněte ZDE.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení použitých roušek.

V případě zájmu si lze přihlásit obědy ve školní jídelně na dny, kdy se uskuteční konzultace.