Recyklohraní

V červnu se žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili výzkumu prováděného formou on-line dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo plošné zmapování postojů žáků základních škol v ČR k tématu třídění a recyklace elektrozařízení, baterií a okrajově také obalů. Vyplnění on-line dotazníku trvalo žákům 1 vyučovací hodinu a žáci jej bez problémů zvládli. V ČR se do testování zapojilo cca 10 000 žáků.

Mgr. Jiří Blabolil